Opintojaksot

Voit koostaa opintosi haluamistasi opintojaksoista.

Ilmoittaudu Pepissä

Labtic-toimistossa markkinointia opiskellaan käytännönläheisesti oikeilla markkinoinnin työkaluilla. 

Opiskelussa sovelletaan teoriaa aidoissa opintojaksojen ympärille rakennetuissa asiakasprojekteissa. Projektit liittyvät opiskelijan valitsemiin opintoihin ja suoritukset merkitään opintojaksoina.

Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu Pepissä suomenkielisen Digimarkkinointitoimisto Labtic AL00CU84 tai englanninkielisen Digital Marketing Agency Labtic AL00CU86 -opintojaksojen kautta. Labticissa suoritetaan opintoja vähintään 20 opintopistettä lukukauden aikana. Opintojakso Asiantuntijana digimarkkinointitoimistossa 5op. sisältyy opintoihin Labtic digimarkkinointitoimistossa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu Digimarkkinointitoimisto Labtic AL00CU84 -toteutukselle. Opintojaksot 20-35 op. valitaan opintojen alettua ja kirjataan suoritusten mukaisesti.

Aloita opiskelu

Labticin opinnnot alkavat tiimiytymisellä ja toimiston työtehtäviin ja työkaluihin tutustumisella. Asiantuntijana digimarkkinointitoimistossa 5 op. -opintojakso sisältyy pakollisena Labticin opintoihin.

Valitse kurssit

Tee opintojen alettua oma suunnitelmasi suoritettavista opinnoista.

Suorita opintoja

Opiskelu koostuu teorian, dialogin ja käytännön tekemisen elementeistä.

Labtic opintojaksot

Sisältyy Labtic opintoihin

Asiantuntijana digimarkkinointitoimistossa 5 op.


Opiskelija osaa

 1. tunnistaa omaa osaamista ja kehittää itseohjautuvasti asiantuntijuuttaan.
 2. hyödyntää tiimioppimisen menetelmiä.
 3. soveltaa asiakaspalvelu-, neuvottelu- ja myyntitaitoja asiakaskohtaamisissa.
 4. hallita asiakasprojekteja osana tiimiä
 5. tunnistaa kehittämismahdollisuuksia osana työyhteisöä

Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 10 op.


Opiskelija osaa:

 1. määritellä digitaalisen markkinoinnin peruskäsitteet
 2. analysoida yrityksen digitaalista toimintaympäristöä ja luoda kohderyhmälähtöisen digimarkkinointisuunnitelman
 3. selittää digitaalisen markkinoinnin strategian vaikutuksen yrityksen menestykseen
 4. tunnistaa ominaisuuksiltaan yrityksen strategiaa tukevat digitaaliset markkinointitaktiikat
 5. soveltaa sosiaalista mediaa strategisena ja taktisena työkaluna erilaisiin markkinointitarkoituksiin
 6. mitata ja analysoida digitaalista markkinointia


Opintojaksolla perehdytään teoriaan ja toteutetaan asiakkaalle digimarkkinointisuunnitelma sekä otetaan käyttöön suunnitelmaan perustuva keinovalikoima.

Kasvuhakkerointi 10 op.


Opiskelija osaa: 

 1. Selittää kasvuhakkeroinnin periaatteet ja käytännöt markkinoinnin johtamisessa kasvun saavuttamiseksi
 2. Yrittäjämäisen markkinoinnin piirteet ja osaa hyödyntää innovatiivisia menetelmiä nopeasti muuttuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä niukat resurssit huomioiden
 3. Soveltaa kohdennettuja kasvuhakkeroinnin tekniikoita nopeissa kokeilujaksoissa
 4. Hyödyntää markkinoinnin analytiikkaa ja markkinointiteknologiaa asiakaskokemuksen rakentamisessa
 5. Suunnitella optimoida ja kehittää yrityksen analytiikkaprosessia arvoa tuottavaksi

Opintojaksolla perehdytään teoriaan ja opittua sovelletaan toteuttamalla suunnitelma ja käytännön kokeiluja toimeksiantajalle. 


Integroitu markkinointiviestintä 5 op.


Opiskelija osaa

 1. määritellä keskeiset markkinointiviestinnän muodot, käsitteet ja tavoitteet
 2. selittää miten markkinointiviestinnällä vaikutetaan kohderyhmiin
 3. kuvata markkinointiviestinnän roolin brändien arvonmuodostamisessa sekä asiakassuhteiden luomisessa ja säilyttämisessä
 4. luoda integroidun markkinointiviestintäsuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi
 5. vertailla keskeisiä perinteisen ja digitaalisen mainonnan keinoja ja ymmärtää niihin liittyvät käsitteet
 6. määritellä automaation, tekoälyn ja analytiikan mahdollisuuksia markkinointiviestinnässä


Opintojaksolla perehdytään teoriaan ja opittua sovelletaan toteuttamalla markkinointiviestintä- tai kampanjasuunnitelma asiakkaalle.

Kaupankäynti verkossa 5 op.


Opiskelija osaa:

 1. arvioida erilaisten liiketoimintamallien soveltamista verkossa
 2. luoda yrityksen lähtökohtiin pohjautuvan verkkokauppastrategian
 3. tunnistaa resurssit, joita tarvitaan verkkokaupankäynnissä
 4. suunnitella käyttäjäystävällisen digitaalisen kokemuksen
 5. tunnistaa verkkokauppaan liittyviä trendejä ja ilmiöitä

Opintojaksolla perehdytään teoriaan ja opittua sovelletaan verkkokaupan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvässä projektissa. 

Sisällöntuotanto 3-10 op.


Opiskelija osaa: 

 1. hahmottaa viestinnän mahdollisuuksia vaikuttamisen keinona
 2. hyödyntää viestintää organisaation tavoitteiden mukaisesti
 3. s uunnitella ja toteuttaa kohderyhmälähtöisiä sisältöjä
 4. käyttää sisällöntuotantoon liittyviä työkaluja


Opintojaksolla perehdytään teoriaan ja opittua sovelletaan toteuttamalla erilaisia sisältöjä asiakkaalle. Sisällöt voivat liittyä muihin opintojaksoihin.  


Brändin rakentaminen 5 op.


Opiskelija osaa: 

 1. hahmottaa brändin merkityksen yrityksen kilpailu- ja taloudellisen menestyksen keinona
 2. kuvata brändin rakentamisprosessin eri vaiheet
 3. tulkita erilaisia keinoja ja painotuksia osana menestyvää brändiä
 4. tehdä lähtökohta-analyysejä osana brändin rakentamisprosessia
 5. laatia brändin rakentamissuunnitelman

Opintojaksolla perehdytään teoriaan ja opittua sovelletaan toteuttamalla brändiuudistus ja -ohjeistus asiakkaalle.